Oddział rewalidacyjno-wychowawczy

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzieży niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzenie zainteresowań otoczeniem. Zajęcia obejmuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 25 lat. Zajęcia powyższe organizuje się na wniosek rodziców, opiekunów prawnych na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydanego przez poradnie psychologiczno – pedagogicznych. Praca z każdym uczniem w oparciu o indywidualne programy rewalidacyjno – wychowawcze, które opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia we współpracy z psychologiem oraz w zależności od potrzeb z innymi specjalistami. Obejmują one wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno-poznawczych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych zajęć usystematyzowanych w odpowiednio po sobie następujących czynnościach. Dla każdego uczestnika prowadzony jest zeszyt obserwacji w którym odnotowuje się uwagi dotyczące jego funkcjonowania. Dwa razy w roku na podstawie dokumentacji takiej jak: diagnoza umiejętności funkcjonalnych, zeszyt obserwacji wychowawcy dokonuje określonej oceny funkcjonowania uczestników zajęć oraz w razie potrzeby modyfikuję IPR -W.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

 • naukę nawiązania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualne możliwości;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej;
 • wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udział w ekspresji aktywności.

W pracy z uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowaczych wykorzystujemy metody dostosowanych do ich poziomu rozwoju i zidentyfikowanych potrzeb.

Oto niektóre z nich:

 • poranny krąg – stymulacja polisensoryczna według pór roku. Metoda ta ma na celu wywołanie uczuć, uwrażliwienie zmysłów wzroku, dotyku, smaku.
 • metody oparte o kontakt z ciałem wpływają na uzewnętrznienie przeżyć dziecka, emocji, uwrażliwienia na odbiór bodźców i wpływa na rozwój świadomości własnego ciała.
 • metoda integracji sensorycznej – głównym jej zadaniem jest dostosowanie kontrolowanych bodźców sensorycznych w szczególności dotykowych proprioceptywnych.

Stymulowanie i oddziaływanie na wszystkie zmysły wpływa na prawidłowy rozwój, samopoczucie, buduje poczucie bezpieczeństwa, rozwija komunikacje, aktywizuje dziecka i odkrywa potencjał.

Metody stymulujące motorykę:

 • program aktywności M.Ch. Knillów – pozwala na nawiązanie kontaktu z dzieckiem, rozbudzenie sprawności poznawczej oraz kształtowanie orientacji w schemacie ciała. Zaletą tej metodyjest równie i uzyskany przez wprowadzenie muzyki, efekt orientacji w czasie oraz przewidywanie zdarzeń.
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – koncentruje się na kontakcie z drugim człowiekiem, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch.
 • Muzykoterapia – obejmuje wykorzystanie wpływu muzyki na psychofizyczny rozwój dziecka.
 • zabawy paluszkowe – dostarczają dziecku doznań dotykowych, a także pozwalają poznać swoje ciało, nawiązać kontakt, zapewnić poczucie pewności i bezpieczeństwa.
 • masaż logopedyczny – dostarcza wiele wrażeń czuciowych, zmniejsza nadwrażliwość nadmierne ślinienie się, usprawnia aparat artykulacyjny (prawidłowe ruchy języka, warg , żuchwy), ułatwia naukę prawidłowego oddychania, jedzenia i picia.
 • metoda mappingu – polega na wykorzystaniu różnych form plastycznych w celu między innymi odkrywanie potencjału własnych możliwości, pokonywaniu specyficznych trudności dziecka;
  • integracji grupy;
  • pełni funkcję alternatywnej metody komunikowania się,
  • bazę dla porozumiewania się jest nadmierne spontanicznym gestom funkcji symbolicznych np. przedmioty, zdarzenia, echopraksja, echoalia itp. ).
 • metody relaksacyjne
  • trening autogenny Schultza – ma na celu rozluźnienie mięśni, daje dziecku spokój i odprężenie muzyki i odpowiednio dobranych opowiadań;
  • bajkoterapia – stanowi formę relaksacji, uczy empatii, zachowań prospołecznych, ułatwia nawiązanie kontaktu nawet z bardzo skrytymi nieśmiałymi dziećmi, wspiera mocne strony dziecka.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Numer konta: 86 8450 0005 0050 0554 2909 0001
Znajdziesz nas tutaj