OREW

W dniu 1 lipca 2013 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu otrzymało od miasta, w ramach bezpłatnego użyczenia budynek przy ulicy Kosynierów 12. Wymagał on jednak poważnych nakładów finansowych, a także ogromnego zaangażowania ze strony Zarządu, na czele z Przewodniczącą zarządu Panią Anną Kostulską, członków Stowarzyszenia oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci. Środki własne, a także od darczyńców i uzyskane z projektu w ramach budżetu obywatelskiego umożliwiły doprowadzenie z dniem 1 września 2015 roku parteru budynku do takiego stanu, który umożliwił PSOUU, w swojej siedzibie przy ulicy Kosynierów 12 otwarcie Ośrodka  rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Placówka ta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, od 3 do 24 roku życia, a w przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25roku życia. Ośrodek ten łączy funkcje wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne, zapewniając kompleksową opiekę oraz możliwość jak najpełniejszego rozwoju poznawczego, psychoruchowego oraz społecznego swoim podopiecznym. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Dlatego też dla każdego ucznia tworzony jest przez zespół specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, uwzględniający jego  indywidualne potrzeby i możliwości.

Oferujemy zajęcia dostosowane do wieku i indywidualnych możliwości każdego ucznia, zgodnie z Podstawą Programową MEN w następujących oddziałach i zespołach:

 • oddział przedszkolny
 • oddział wczesnoszkolny
 • oddział szkoły podstawowej
 • oddział gimnazjalny
 • oddział przysposabiający do pracy
 • zespół rewalidacyjno-wychowaczy

Stosowane metody pracy:

 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda M. Ch. Knillów
 • Stymulacja Polisensoryczna wg Pór Roku
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W Sherborne
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)
 • Stosowana Analiza Zachowania
 • Integracja Sensoryczna (SI)
 • Biblioterapia
 • Arterterapia
 • Muzykoterapia
 • Aromaterapia
 • Dogoterapia
 • i wiele innych

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD):

to kompleksowe działania terapeutyczna mające na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka.

WWRD obejmuje:

 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię logopedyczną
 • Rehabilitacyję ruchową
 • Terapię Integracji Sensorycznej

Warunkiem uczestnictwa w WWRD jest posiadanie przez dziecko opini o potrzebnie wczesnego wspomagani rozwoju wydanej przeze Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Pobyt w OREW jest nieodpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty cateringu (obiad, możliwość zamawiania dań dietetycznych).

Wychowankowie oraz ich rodzice mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony: oligofrenopedagoga, psychologa, nerologpedy, fizjoterapeuty, specjalisty w dziedzinie terapii dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspargera oraz specjalisty z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Numer konta: 86 8450 0005 0050 0554 2909 0001
Znajdziesz nas tutaj